« Vissza
Álláshirdetés
Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bólyi Családok Átmeneti Otthona intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7754 Bóly, Park utca 86.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a 40 férőhelyes gyermekjóléti intézmény szakmai vezetése, a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet 5. pontja szerinti felsőfokú végzettség,
- felsőfokú végzettséget igénylő a gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz (2 példány)
- a képesítést igazoló okirat egyszerű másolata (2 példány)
- B kategóriás jogosítvány másolata (2 példány )
- az intézmény vezetésére vonatkozó program és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési terv (2 példány)
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő célhoz kötött kezeléséhez hozzájárul (2 példány)
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn (2 példány)
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, azt vállalja (2 példány)
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálása során a társulási tanács nyílt vagy zárt ülésen való megtárgyalásához járul hozzá (2 példány)
- Pályázó nyilatkozata, hogy a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzést 2020. december 31-ig teljesíti (2 példány)
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kosztolányi Zsolt nyújt, a 69/869-410 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/3931/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
- Személyesen: dr. Kosztolányi Zsolt, Baranya megye, 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az intézményvezető megbízásáról az elnök javaslatára a társulási tanács dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  boly.hu - 2018. október 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. « Vissza