« Vissza
Álláshirdetés
Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal Borjádi Kirendeltség kirendeltség vezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7756 Borjád, Deák Ferenc utca 30.

Baranya megye, 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 9., 14., 22, 24., és 32. pontja szerinti

Ellátandó feladatok:

Borjád, Kisbudmér, Nagybudmér és Pócsa települések tekintetében dönt a jogszabály által a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség dolgozói tekintetében; gondoskodik a települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulások valamint azok intézményeinek működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén és azokról jegyzőkönyvet készít; jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; dönt a jegyző hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; a jegyző által meghatározott egyéb feladatokat ellátja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal Borjádi Kirendeltségének vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 81. §-ában foglalt jegyzői feladatok ellátása a kirendeltséghez tartozó Borjád, Kisbudmér, Nagybudmér és Pócsa települések tekintetében, valamint az egyéb jogszabályokban a jegyző feladat és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, a négy település polgármesterének, települési és nemzetiségi képviselő-testületei munkájának segítése. Aktív részvétel az önkormányzatok fejlesztési pályázatinak elkészítésében és lebonyolításában. A jegyző helyettesítése az Mötv. 82.§ (3) bekezdése alapján.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Borjádi kirendeltség

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

- közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- B kategóriás jogosítvány,

- Közigazgatási szakvizsga,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- közigazgatási szférában szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

- anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletére is

- végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata

- gépjármű vezetői jogosítvány másolata

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

- a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kosztolányi Zsolt nyújt, a 69/869-410 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/656/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kirendeltség vezető.

- Elektronikus úton dr. Kosztolányi Zsolt részére a jegyzo@boly.hu E-mail címen keresztül

- Személyesen: dr. Kosztolányi Zsolt, Baranya megye, 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A jegyző az érintet polgármesterek véleményének kikérését követően Bóly Város Polgármestere egyetértésével dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: boly.hu - 2018. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kirendeltségvezető a Kttv. szerinti osztályvezető szerinti bérezésben részesül. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról gondoskodjon.

 

« Vissza