« Vissza
Álláspályázat
Bólyi Német Önkormányzat - mint intézmény fenntartó a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bólyi Német Önkormányzat - mint intézmény fenntartó Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2023. augusztus 15. nap-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe valamint kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a német nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a német nemzetiséghez tartozik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz (4 példányban)

- a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével) (4 példányban)

- vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (4 példányban)

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata (4 példányban)

- a pályázat véleményezésében és elbírálásában részt vevők betekintési jogára utaló nyilatkozat (4 példányban)

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a német nemzetiséghez tartónak vallja-e magát (4 példányban)

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, azt vállalja (4 példányban)

- nyilatkozat a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan (4 példányban)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kosztolányi Zsolt nyújt, a 69/869-410 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Bólyi Német Önkormányzat - mint intézmény fenntartó címére történő megküldésével (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/211/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető.

- Személyesen: dr. Kosztolányi Zsolt, Baranya megye, 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott szervezetek véleményezik, amelyet követően a pályázatokról a fenntartó képviselő-testület dönt Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértésének beszerzésével. A képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- boly.hu - 2018. február 27.

- Oktatási és Kulturális Közlöny 2018/2 - 2018. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja. 

« Vissza