« Vissza
Települési Arculati Kézikönyv készítése
Tisztelt Bólyiak!
Az építésügyi bürokráciacsökkentéssel (egyszerű bejelentések) egy időben a helyi építésügyi szabályok kötelező alkalmazásának köre is csökkent. A jogszabályalkotó e tény fontosságát szem előtt tartva, a már korábbi településkép védelmét szolgáló hatáskörök integrálásával egy új törvényt alkotott meg, ahol egy helyen kerülnek meghatározásra a településkép védelmi eszközök és kap felhatalmazást a Kormány arra, hogy a részletszabályokat külön kormányrendeletben kidolgozza. E tekintetben a települési önkormányzatok a településkép védelmét a jövőben önkormányzati rendeletben biztosíthatják. A településkép védelméről szóló 2016. évi 74. törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzat egy helyi jogszabályban határozhatja meg mindazon követelményeket, amelyeket a településkép védelme érdekében támasztani kíván, ezzel több önálló önkormányzati rendelet és a helyi építési szabályzatra vonatkozó – a településkép védelmét szolgáló – rendelkezések kerülhetnek egy településképi rendeletbe.
A településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (továbbiakban: TAK) kell készíteni. Az arculati kézikönyv egy teljesen újszerű településrendezési eszköz, mely a települési törvény meghatározása értelmében a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.
A TAK célja: Bóly jellegzetes és értékes építészeti, arculati értékeinek megóvása. Ennek a célnak az eléréséhez azonban olyan szabályozásra van szükség, amely a helyi építési szabályzat nem egy esetben indokolatlanul vagy túlságosan általánosan megfogalmazott és így nehezen alkalmazható településképi előírásainak alkalmazását kizárja és
helyette a településkép törvényi fogalmához illeszkedő, konkrét és mindenki számára megismerhető követelményeket támaszt.
Az EljR. 43/A.§-a, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletünk alapján kötelező tájékoztatási forma a lakossági fórum is, amelynek időpontja és helyszíne
2017. augusztus 1. (kedd) 19.00 óra,
Erzsébet Vígadó, mozi terem.
A lakossági fórumon szóban is tájékoztatást kaphatnak a honlapunkon, illetve az elektronikus hirdetőfelületünkön és közterületi hirdetőfelületen közzé tett módosításokról.
Tájékoztatom Önöket, hogy előzetes észrevételeiket, javaslataikat a lakossági fórumon szóban, vagy a melléklet szerinti partneri adatlap felhasználásával, a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásban is megtehetik.
Előzetes véleményüket az alábbi postacímre, vagy e-mail címre várjuk:
levélcím:   Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal 7754 Bóly, Rákóczi F. u. 3.
   Bleil György műszaki osztályvezető
e-mail:   epitesugy@boly.hu
lakossági fórum: 2017. augusztus 1. (jelen levél dátumát követő 8. nap)
A vélemények, javaslatok beérkezése és feldolgozása után kezdődik meg a TAK elkészítése.
B ó l y, 2017. július 24.
           Köszönettel:
  Hárs József 
             polgármester

Tájékoztató
Partnerségi adatlap
Jegyzőkönyv lakossági fórumról
Előzetes tájékoztatón elhangzott kérdések és válaszok
Partneri adatlapok
« Vissza