« Vissza
Álláspályázat
Bólyi Német Önkormányzat - mint intézmény fenntartó  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év - 2022. augusztus 15. napjáig-ig szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe valamint kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a német nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a német nemzetiséghez tartozik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz (4 példányban)
- a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével) (4 példányban)
- vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (4 példányban)
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata (4 példányban)
- a pályázat véleményezésében és elbírálásában részt vevők betekintési jogára utaló nyilatkozat (4 példányban)
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a német nemzetiséghez tartónak vallja-e magát (4 példányban)
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, azt vállalja (4 példányban)
- nyilatkozat a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan (4 példányban)
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kosztolányi Zsolt nyújt, a 69/869-410 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Bólyi Német Önkormányzat - mint intézmény fenntartó címére történő megküldésével (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 462/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
- Személyesen: dr. Kosztolányi Zsolt jegyző, Baranya megye, 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott szervezetek véleményezik, amelyet követően a pályázatokról a fenntartó képviselő-testület dönt Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértésének beszerzésével. A képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási és Kulturális Közlöny 2017/6 - 2017. április 28.
- boly.hu - 2017. július 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja. « Vissza