Néhány gondolat óvodánkról


Bóly város óvodáskorú gyermekei ugyanabban a műemlék jellegű épületben örülnek és játszanak, amit 1882-ben Montenuovo Júlia hercegnő alapított, s amelyben annakidején a Pauli Szt. Vince irgalmas rend nővérei nevelték a kisdedeket német nyelven.

Az óvodai ellátás az óta is folyamatos, az intézmény fogadja a település minden óvodáskorú gyermekét, sőt igény esetén a város vonzáskörzetéből érkezőket is. A város történelmi hagyományai, a település lakosságának összetétele meghatározza óvodai nevelésünket. A kétnyelvűség természetes állapot, a német kisebbségi önkormányzat az alapító okiratban meghatározta az óvodai nevelés helyi speciális feladatát, a német nemzetiségi nevelést.

Intézményünk hat csoporttal látja el az Óvodai nevelés országos pedagógiai alapprogramjában és a Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés irányelvekben meghatározott óvó-védő, szociális, személyiségfejlesztő, kétnyelvű nevelő funkcióit.

Elveink: az együttgondolkodás, pedagógiai optimizmus, gyermekszeretet.

Büszkeségünk az óvodához tartozó udvar, amit az évek során folyamatosan gondoztunk és bővítettünk, a gyermekek mozgásigényének, edzettségének kielégítésére. Az udvaron elhelyezett medence a nyári élet kedvenc színtere. A környező világ megismerésében és megszerettetésében nagy szerepet kap programunkban a város belterületén lévő kastélypark.

Intézményünk életéről napjainkban:


A demográfiai hullám folyamatos változásával az öt csoportos óvodánkból 6 csoportos óvoda lett.

Az óvodai férőhely: 151 fő
Óvodapedagógusok száma: 13 fő
Dajkák száma: 6 fő
Óvodatitkár: 1 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő

Az óvoda épületében 2003 óta működik egy bölcsődei csoport. A bölcsődei férőhely 14 főben van meghatározva. A gyermekek nevelését, gondozását 2 szakképzett kisgyermeknevelő- gondozó, és egy kisegítő látja el.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, igyekszünk változatos étrenddel, különböző korosztályok igényeit, szükségleteit kielégíteni.
Konyhai dolgozók száma: 6 fő

Alapelveink:

• Olyan óvodai légkör megteremtése, melyben a gyermekek jól érzik magukat, biztonságot nyújtó szeretet övezi őket.
• Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával.
• A gyermekek életében a játék minden területen prioritást élvez.
• A differenciált, egyéni fejlődési ütemet figyelembe vevő nevelési módszerek alkalmazása.
• A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – gondoskodás és különleges védelem illeti meg;
• A másság elfogadása, tiszteletben tartása.
• A családdal való kapcsolat erősítése, a szülők gyermekükkel kapcsolatos döntéseikben elsődleges jogának tiszteletben tartása. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik.
• Partnerközpontú működésnek a partnerek igényeinek megismerése és figyelembe vétele
•  A másság elfogadása, tiszteletben tartása.
• Óvodai nevelésünk a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is érvényesíti programunk általános célkitűzéseit.
• A sajátos nevelési igényű gyermekeknél is fejlődik az alkalmazkodó képesség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés, az egyéni differenciált szükségletnek megfelelő foglalkoztatás a csoportos nevelési keretek között.
• Az egyénre szabott személyiségfejlesztő tevékenységrendszer kidolgozása,
• A nemzetiségi nevelés terén a kisebbségi identitástudat erősítése.
• A német nemzetiségi kétnyelvű neveléssel az iskolai nyelvtanulás megalapozása.

Pedagógiai célunk:

Az óvodások nyugodt, élményekben gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődésének biztosítása, elősegítése, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek felzárkóztatása.
A pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztése áll, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket.

A gyermekek és művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása.

A családi nevelés fontosságának és elsőrendűségének elfogadtatása, a szülők segítése a nevelési problémák megoldásában. A másság tiszteletének és elfogadásának eredményeképpen a kölcsönös együttműködés kibontakoztatása a játékon és a különböző érzelemgazdag, életkornak megfelelő hagyományokat ápoló tevékenységeken keresztül.

Olyan pedagógiai gyakorlat megvalósítása, ahol az általános és a sajátos nevelési igényű pedagógia az integráció összhangjában valósul meg.  A gyermekek fejlődési üteméhez igazított elvárások realizálása.  Olyan fejlesztés megvalósítása, ahol a megfelelő terület determináló, de nem megterhelő számukra.  Folyamatos fejlesztéssel és neveléssel minden gyermeknél a lehetséges fejlettségi optimum elérése.

Célunk a másodnyelv elfogadtatása, a német nyelvi beszédkészség megalapozása óvodai eszközökkel, módszerekkel.

A nemzetiség még élő szokásainak megismertetése, nyelvének, kultúrájának ápolása az óvoda tevékenységrendszerében, az óvodai ünnepeken. A nemzetiség kulturkincséből (irodalom, zene, népi, játék) tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervező játékos, indirekt nyelvelsajátítás.

A nemzetiségi nyelvhez való pozitív viszony kialakítása, a hagyományok ápolása továbbörökítése a mese, a zene és a manuális tevékenységek által.

Ünnepeink, rendezvényeink egy nevelési év keretében:

Gyermekcsoporton belüli ünnepek, a helyi közösség jeles napjai:

• Születésnap
• Névnap
• Szüret
• Búcsú, vásár
• Mikulás
• Advent, karácsony
• Március 15.
• Húsvét,
• Emausz
• Anyák napja

Kapcsolatrendszerünk:


Család-óvoda

Család-óvoda kapcsolatában erősíteni szeretnénk azt a szemléletet, hogy a családokkal együttműködve, családi nevelést kiegészítve gondozzuk, ápoljuk, védjük, neveljük a gyermekeket. Az őszinte, bensőséges, együttműködő kapcsolat középpontjában „szemünk fénye” a gyermek áll. A gyermekközpontúság határozza meg minden tevékenységünket, örömet akarunk szerezni gyermekeinknek, az örömet együtt átélni és megosztani egymás közt bensőséges szeretetben.

Iskola–óvoda

Az óvodának, - mint a közoktatási rendszerünk legalsó láncszeme - feladata az iskolai alkalmasságra való előkészítés. Programunk tartalmazza azokat a feladatokat, amelyeket a gyermek komplex személyiségfejlesztése által differenciáltan, egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve, gyermekre szabottan végzünk azzal a céllal, hogy a játékba, tevékenységbe ágyazott tanulással a gyermekeket az iskolai tanulásra előkészítsük.
Pedagógiai programunkban a kétnyelvű nevelés elsőrendű feladat, játékos óvodapedagógiai módszerekkel juttatjuk el a gyermekeket olyan készségek, képességek birtokába, melyek a zökkenőmentes átmenetet biztosítják.

Óvoda-város intézményei

Az óvoda nyitott a városban működő intézmények felé, folyamatos és rendszeres a kapcsolatunk a következőkkel: Idősek Gondozási Központja, gyermekorvos-védőnő, Erzsébet Vigadó, Kolping-ház, Gyermekotthonnal, Általános- és Zeneiskolával, Gyermekjóléti Szolgálat, Német Önkormányzattal, Malom Klubbal.
Pedagógiai munkák fő segítői a szülők, a családi és az óvodai nevelés megismerésére,  összehangolására törekszünk. Az óvodai rendezvények szervezésében a szülők, nagyszülők aktív támogatására mindig számíthatunk.

Közvetett partnereink:

• Környékbeli óvodák: Szederkény, Babarc, Borjád, Töttös, Lánycsók, Mohácsi Kistérség    Óvodák
• Családok Átmeneti Otthona,
• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
• Baranya megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bólyi Tagintézménye
• Koch Valéria Oktatási Központ

Külföldi kapcsolatok:

AWO-EAFE, Dortmund, www.e-a-f-e.de
Günther Flauger
Heroldsberg testvérvárosi kapcsolat